Menu

Vyhledávání

Úspěšné realizace systémů řízeného větrání ve školských objektech

V roce 1879 byla za cca ½ roku v obci Kostelní Lhota postavena a předána do užívání škola, kterou prošlo mnoho generací obyvatel blízkého okolí. V současné době ve dvou malotřídkách probíhá výuka 1-3. ročníku s 16 žáky a 4-5 ročníku s 9 žáky. Poslední rekonstrukce školní budovy, která proběhla v průběhu roku 2012, byla velmi zásadní. Výměna všech oken školy za nová, zasklená trojsklem. Zateplení obvodového pláště budovy a stropních částí k půdním prostorům. Instalace úsporného zdroje na vytápění – tepelného čerpadla vzduch/voda, dimenzovaného na nové parametry školní budovy. Kompletní rekonstrukce systému vytápěním s dimenzováním velikostí otopných ploch s ohledem na nízký teplotní spád.

     

Obr.1 – škola kolem roku 1890

Obr.2 – škola v r. 2011, těsně před rekonstrukcí

Obr.3 – škola v r. 2012, po komplexní rekonstrukci

Pokrokově smýšlející zastupitelstvo si bylo vědomo, že musí dodržet nařízení, které vyplívá ze stavebních, energetických zákonů a zákona o zdraví. Ve stručném shrnutí to znamená, že musí být zajištěn přívod vzduchu v množství 20-30 m3/hod na žáka během výuky a tím zajištění horní hranice  koncentrace CO2 v prostoru třídy nad 1500 ppm (Vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění vyhl.č.20/2012 sb.). Dodržení max. rozdílu teplot mezi kotníky a hlavou do 3°C (Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.). Dodržení hlukových parametrů v prostoru třídy na max. úrovni 45dB (dáno Nařízením vlády č.272/2011).

Potřeby větrání tak vycházejí: podle počtu osob - 675m3/h, podle obestavěného prostoru s výměnou 0,5h-1  - 242m3/h. Výsledkem je kompromisní systém s nárazovým výkonem větrání  - 470m3/h, který respektuje dispozici, a zcela jistě žáky neodvádí od pozornosti. Realizace je tak nejenom efektivním a nutným prvkem z pohledu mikroklimatu, ale také přispívá k celkovému zhodnocení rekonstruovaného objektu.

Graf 1. – porovnání několika dní vč. provozu bez / s  VZT – překročení povolené koncentrace na dobu v řádech minu, pouze díky specifickému využití  učebny – tělesná výchova.

Graf 2. - Průběh nemocnosti v ZŠ Kostelní Lhota v průběhu minulých období

Tyto příklady jsou ukázkou toho, že ve školských objektech je možno instalovat větrací systémy, které mohou kromě vyčíslitelných ekonomických výsledků v podobě úspor energie, přinášet další kvalitu do výuky. Tím co se bohužel velmi těžce dokazuje, jsou možné lepší výsledky výukového procesu a v neposlední řadě i lepší zdraví. V popisované škole, se po instalaci systému VZT nemocnost prokazatelně, oproti některým letům výrazně, snížila. Výrazným benefitem je též vnímání učitelů, kteří se sami osobně cítí méně unavení, děti jsou celkově pozornější a tím pádem vzdělání nebývává správného rozměru.

Tedy pokud něco děláme, dělejme to dobře. ATREA Specialista na větrání a rekuperací tepla

 

Autor:

Ing. Martin Bažant, MBA, LL.M.

Projektový manažer

 

ATREA s.r.o.

ul. Československé armády 5243/32

466 05 Jablonec nad Nisou – Rýnovice 

www. atrea.cz