Menu

Vyhledávání

Vzorové stanovy pro SV a BD

Od 1. 1. 2014 vstoupil v účinnost nový občanský zákoník (NOZ), který nově upravuje bytové spoluvlastnictví. Změny, které s sebou zákoník přináší, dopadají nejen na nově vzniklá společenství vlastníků či bytová družstva, ale také na stávající.

Dříve byly při tvorbě stanov SV nápomocny vzorové stanovy vydané nařízením vlády. Nová právní úprava nám však již nic takového neposkytuje. Proto nabízíme tvorbu vzorových stanov přímo ve spolupráci s právníky.

Naším cílem je pomoci vám vytvořit stanovy v souladu se zákonnou úpravou pravidel pro činnost SV a BD a rozhodování jejich orgánů, a také pro práva a povinnosti členů SV a BD.

Vzorovými stanovami předejdete situaci, kdy vlastní stanovy neobsahují všechny povinné náležitosti, které určuje nový občanský zákoník, anebo je sice obsahují, ale v některých bodech je znění určitého ustanovení stanov v rozporu se zákonem.

Kdy a jak musí změnit stanovy SV?

Vzhledem k tomu, že NOZ okruh povinných náležitostí stanov podstatně rozšiřuje, budou je muset změnit prakticky všechna společenství vlastníků. Mezi hlavní novinky patří:

  • změna názvu,
  • popis způsobu uplatňování práv členů SVJ,
  • popis práv a povinností a způsob jednání a usnášení orgánů SVJ,
  • pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí,
  • pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše.

SVJ musí upravit své stanovy do tří let od nabytí platnosti nového občanského zákoníku, tj. do konce roku 2016. Změna názvu musí být však do konce roku 2015.

 

Kdy a jak musí změnit stanovy BD?

Družstva musí své stanovy upravit nejen podle nového občanského zákoníku, ale také podle zákona o obchodních korporacích. Zde je třeba upozornit především na tyto změny:

  • vymezení pojmu družstevního bytu a družstevního nebytového prostoru,
  • nové vymezení družstevního podílu, který na rozdíl od členského podílu obsahuje majetková i nemajetková práva a povinnosti vlastníka družstevního podílu, zejména se součástí družstevního podílu stává nájem bytu,
  • převod a přechod družstevního podílu,
  • nájem družstevního bytu,
  • stanovení vypořádacího podílu.

Družstva jsou povinna do šesti měsíců ode dne nabytí účinnosti NOZ (tedy do 30. června 2014) přizpůsobit stanovy tak, aby taková ustanovení, která odporují závazným ustanovením zákona, odpovídala této nové právní úpravě. Zároveň musí odpovídat také závazným ustanovením NOZ, pokud se dotýkají bytových družstev.

 

Stanovy jsou základním dokumentem při zakládání nového společenství vlastníků či bytového družstva. Pro stávající společenství vlastníků a bytová družstva vzorové stanovy významně ulehčují provedení nutných úprav, snižují časovou náročnost a také finanční zatížení oproti revizím stávajících stanov. Samozřejmostí jsou i úpravy a revize stanov na míru v kooperaci s našimi právníky, kteří Vám stanovy doslova ušijí na míru. Při změně stanov tak nemusíte provádět jen nutné úpravy, ale s ohledem na nový občanský zákoník lze úpravou stanov ulehčit samotný chod SV či BD.

 

Objednávky pro vytvoření vzorových stanov:

Objednávka pro SV

Objednávka pro BD

 

V případě dalších dotazů nás kontaktuje:

Ing. Vladislav Hrdlička

Pro náš dům o. s.

Šumavská 35

602 00 Brno

Tel: 730 518 804

vladislav.hrdlicka@pronasdum.cz

info@pronasdum.cz